Đơn vị
Bảo trợ

Vietwater đã và đang nhận được sự bảo trợ từ các đơn vị trong và ngoài nước.

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

 

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) là một tập đoàn tài chính pháp nhân hoạt động trên lãnh vực công ích, được thành lập bởi Bộ kinh tế và các đoàn thể công thương nghiệp.

Hiện nay, TAITRA tập hợp hơn 600 chuyên viên thương mại chất lượng cao đã được đào tạo. Ngoài trụ sở chính đặt tại Đài Bắc, có 4 văn phòng đại diện được thàh lập tại Tân Trúc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, và khoảng 52 cứ điểm hoạt động rộng khắp toàn cầu. Ngoài ra, TAITRA tiếp tục thành lập Trung tâm Thương mại Đài Loan, Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc v.v, hình thành một hệ thống mạng lưới phục vụ hoạt động thương mại hoàn chỉnh, là đối tác tốt nhất cho nhà doanh nghiệp để mở rộng hoạt động trên lãnh vực thương mại.

Trước tình hình sức ép cạnh tranh toàn cầu hóa, thị trường thương mại ngày càng tự do và minh bạch, và sự thay đổi nhanh chóng về phương thức thương mại internet, chúng tôi nỗ lực nâng cao khả năng thâm nhập vào thị phần tiêu thụ trên thương trường quốc tế, cung cấp kịp thời, liên tục và có hiệu qủa các dịch vụ để phục vụ cho doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp phấn đấu vì mục tiêu phát triển nền kinh tế ổn định và lành mạnh của Đài Loan.

Xem website: https://hochiminh.taiwantrade.com/home

 

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum