Tốc độ tăng trưởng GDP

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

Nguồn: gso.gov.vn  

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum